Fakturanummer-krav: Din komplette guide til regler for fakturanumre

Fakturanumre er en fundamental del af fakturering og bogføring i enhver virksomhed. De tjener som unikke identifikatorer for hver faktura, hvilket gør det muligt at spore transaktioner, opretholde regnskabsmæssig integritet og undgå dobbeltbetaling. Ifølge reglerne om fakturering skal hver faktura indeholde et fakturanummer, som er unikt og følger en sekventiel nummerering uden genbrug af tidligere numre.

Fakturanummerets struktur kan variere fra virksomhed til virksomhed, men det er almindeligt at bruge systemer, der inkluderer årstal og et løbenummer, såsom “2024-001”. Dette system hjælper ikke kun med at identificere fakturaens udstedelsesår på et øjeblik, men sikrer også, at numrene følger den nødvendige sekventielle orden. Det er vigtigt for virksomheder at sikre, at de følger de gældende regler for fakturering, herunder korrektheden af fakturanumrene, for at opfylde de krav, som skattemyndighederne stiller.

For mindre transaktioner eller i situationer, hvor køberen er en privatperson, kan loven tillade emission af en forenklet faktura med mindre strenge krav til indholdet, herunder fakturanummeret. Ikke desto mindre kræver alle former for fakturaer en form for identifikation for at gøre dem gyldige og regnskabsmæssigt håndterbare. Disse bestemmelser er sat på plads for at sikre gennemsigtighed og retmæssighed i finansielle transaktioner og er afgørende for en effektiv og lovmedholdende virksomhedsdrift.

Hvis du har brug for en nem måde at håndtere fakturaer og krav på, så kan du læse vores guide hvor du kan finde et gratis regnskabsprogram der kan være til stor hjælp.

Grundlæggende om Fakturanummer

Fakturanummeret spiller en central rolle i faktureringen. Det sikrer, at hver faktura kan identificeres entydigt.

Definition af Fakturanummer

Fakturanummeret er en unik kode, der tillægges hver faktura. Nummeret tjener til at identificere fakturaen i virksomhedens bogføring og er essentiel for sporing af transaktioner. Dets primære funktion er at lette organiseringen og at sikre, at betalinger kan afstemmes korrekt.

Unikhedskrav til Fakturanummer

Det er afgørende, at hvert fakturanummer er unikt for at undgå sammenblanding af fakturaer. Dette unikhedskrav medfører, at ingen to fakturaer må dele samme nummer indenfor et regnskabsår eller på tværs af regnskabsår. Det sikrer transparens og effektiv håndtering under eventuelle revisioner.

Faktura Krav og Lovgivning

I henhold til dansk lovgivning stilles der specifikke krav til udformningen af fakturaer. Disse krav sikrer en standardiseret og lovlig håndtering af fakturaer for både køber og sælger, samt muliggør korrekt indberetning af moms.

Momsregistreringsnummer

Enhver faktura udstedt af momsregistrerede virksomheder skal tydeligt angive virksomhedens momsregistreringsnummer (CVR-nr. eller SE-nr.). Dette nummer er essentielt for korrekt momsafregning og skal fremgå på alle standard samt forenklede fakturaer. Nummeret markerer virksomhedens identitet og sikrer momsmyndighederne et konkret spor i forbindelse med kontrol af momstransaktioner.

Fakturaen skal også indeholde et fortløbende fakturanummer baseret på én eller flere serier, der unikt identificerer fakturaen. Dette er for at understøtte gennemsigtigheden og forebygge dobbeltbogføring og andre fejl i momsrapporteringen.

Mer-værdiafgiftsloven

Mer-værdiafgiftsloven, eller mervärdesskattelagen som den er kendt i visse skandinaviske lande, sætter rammerne for indberetning af moms og brugen af fakturaer. Loven fastsætter, at fakturaer skal indeholde nødvendige informationer, som sælgers og købers navn og adresse, dato for fakturaens udstedelse, beskrivelse og pris af varen eller tjenesten samt den tilhørende moms.

Omsætningskrav og de specifikke krav til hvad en faktura skal indeholde, er beskrevet i denne lovgivning. Virksomheder skal desuden sørge for, at fakturaer har et unikt nummer og opbevares i minimum fem år, hvilket tjener både bogføringskrav og myndighedernes kontrolmekanismer.

Det er af yderste v

Udstedelse af Faktura

Ved udstedelse af en faktura er det essentielt, at alle nødvendige oplysninger er præcist angivet. Dette sikrer fakturaens gyldighed og bidrager til en klar kommunikation mellem køber og sælger.

Oplysninger på Faktura

En faktura skal indeholde flere vigtige oplysninger for at være gyldig. Det omfatter:

 • Fakturanummer: Et unikt identifikationsnummer som er fortløbende og uden gentagelser.
 • Sælgers oplysninger: Fulde navn og adresse, samt momsregistreringsnummer (CVR-nr.).
 • Købers oplysninger: Fulde navn og adresse.
 • Varens antal og specifikation: En detaljeret beskrivelse af de leverede varer eller ydelser, antallet og prisen pr. enhed.
 • Moms: Det gældende momsbeløb og momssatsen.

Fakturadato og Leveransdato

Disse datoer skal angives klart:

 • Fakturadato: Den dato fakturaen udstedes, som kan være forskellig fra leveringsdatoen.
 • Leveransdato: Den præcise dato hvor varerne eller ydelserne blev leveret.

Disse datoer er afgørende for at bestemme betalingsfristen og for at overholde regnskabsmæssige og skattemæssige forpligtelser.

Betalingsinformation

Når det kommer til fakturaudstedelse, er det afgørende at inkludere specifik betalingsinformation. Denne information sikrer at betalingen kan ske korrekt og i henhold til de aftalte vilkår.

Förfallodatum

Förfallodatum angiver den sidste betalingsdato, hvortil fakturaen skal være betalt. Det sørger for, at både afsender og modtager har en klar og aftalt tidsramme for betaling, og det hjælper med at hindre eventuelle forsinkelser.

Betaling og Bankoplysninger

Betalingens fuldførelse kræver nøjagtige bankoplysninger. Det omfatter information om bankgiro eller anden bankkonto, hvortil betalingen kan overføres. Det er også vigtigt at inkludere momsbeløbet, som er det beløb af moms, der skal betales i forbindelse med den handel, fakturaen repræsenterer. Herunder er et eksempel på, hvordan disse informationer kan præsenteres på fakturaen:

 • Bankgiro: [Indsæt Bankgiro-nummer]
 • Momsbeløbet: [Indsæt momsbeløbet her]

Det er essentielt at sikre, at disse oplysninger er præcise, for at muliggøre en gnidningsløs betalingsproces.

Specifikke Faktureringsregler

Når et firma udsteder fakturaer for salg af tjenester eller andre ydelser, er der bestemte regler og krav, der skal følges for at sikre compliance med lokale skatte- og momslovgivninger. Disse krav sikrer korrekt dokumentation og muliggør eventuelle fradrag i skat.

Krav til Salg af Tjenester

Ved salg af tjenester skal fakturaen indeholde specifikke oplysninger for at være gyldig. Det er obligatorisk at have et fakturanummer for en unik identifikation, som støtter sporing og referencering i regnskabet. Dertil skal udstedelsesdatoen være tydelig, da den har betydning for beregningen af eventuel drøjsmålsrænta, og for at fastslå den periode hvori indtægten er opnået.

 • Nødvendige elementer på fakturaen for tjenester:
  • Fakturanummer
  • Udstedelsesdato
  • Detaljeret beskrivelse af tjenesten
  • Totalbeløb inkl. moms
  • Moms-beløb
  • Betingelser for betaling

Foretaksform og Organisationsnummer

For aktiebolag (företag) er der yderligere regler, der gælder for fakturering. Et selskabs organisationsnummer skal være klart angivet på alle fakturaer. Dette nummer fungerer som firmaets identitet og er essentiel i lovgivningsmæssig kommunikation og ved håndtering af skattefradrag.

 • Oplysninger for aktiebolags fakturaer:
  • Organisationsnummer
  • Firmaets juridiske navn
  • Adresse
  • Kontaktinformation

Overholdelse af disse regler er afgørende for virksomheders regnskabsmæssige og skattemæssige nøjagtighed.

Revisions- og Compliancekrav

I forhold til fakturaer spiller revision og compliance en afgørende rolle for at sikre overholdelse af skatte- og bogføringsregler. Korrekt fakturering med fakturanumre er essentiel for både revision og overholdelse af omvendt skattskyldighed.

Revision af Faktura

Ved revision af fakturaer undersøger revisorerne om fakturaerne indeholder alle nødvendige oplysninger og om de er korrekt numererede for at sikre sporbarhed. Fakturanumre skal være unikke og fortløbende for at hindre gentagelse og for at lette korrekt opbevaring af dokumentation. Det er vitalt, at hvert fakturanummer er logisk sekventeret, hvilket betyder at hvert nyt fakturanummer følger efter det foregående uden spring eller gentagelse. Dette er en del af beskattningsunderlaget og muliggør en effektiv revision.

Omvänd Skattskyldighet

For virksomheder der omfattes af reglerne om omvendt skattskyldighed er nøjagtigheden af fakturanumrene endnu vigtigere. Disse regler omhandler situationer hvor modtageren af en vare eller tjeneste opkræver og afregner momsen, i stedet for leverandøren. Det kræver en klar og præcis fakturering med korrekte fakturanumre for at sikre at virksomhederne opfylder deres forpligtelser i forhold til F-skatt. Overholdelse af sådanne krav understøtter gennemsigtighed i forbindelse med skatteindberetningen og gør det lettere at opdage og rette fejl i skatte- og momsangivelser.

Købers Information

Når en virksomhed udsteder en faktura, er det vigtigt at inkludere specifikke oplysninger om køberen. Dette tjener til klart at identificere den part, der erhverver varer eller tjenesteydelser. Nøgleoplysningerne om køberen, som skal fremgå af en faktura, omfatter:

 • Navn: Det fulde juridiske navn på den person eller virksomhed der køber.
 • Adresse: Køberens juridiske eller forretningsmæssige adresse.
 • Momsregistreringsnummer: Hvis køberen er en virksomhed, er det dennes unikke identifikationsnummer for moms.

En korrekt og klar præsentation af denne information er både en formalitet og en nødvendighed for at sikre en gyldig transaktion. Her er et eksempel på hvordan disse oplysninger ofte præsenteres på en faktura:

Køberens oplysninger
Virksomhedsnavn: ABC Industri A/S
Adresse: Industrihaven 12, 4000 Roskilde
Momsregistreringsnummer: DK12345678

Disse detaljer hjælper med korrekt fakturaregistrering og er essentielle for bogføring og momsafregning. Deres tilstedeværelse garanterer, at køber kan gennemføre den nødvendige dokumentation til skatterevisorer eller til intern bogføring. Købers information skal være entydig, da det identificerer aftaleparten i økonomiske og juridiske sammenhænge.

Sælgers Information

Når det kommer til reglerne for fakturanumre, er det vigtigt at huske på sælgers oplysninger, som bør være tydeligt anført på fakturaen. Disse oplysninger er essentielle for både identifikation og regnskabsmæssige formål.

Oplysninger som skal inkluderes:

 • Momsregistreringsnummer: Det er afgørende, at sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr. eller SE-nr.) er anført. Dette nummer er unikt for hver virksomhed og nødvendigt for momsmæssige opgørelser.
 • Navn og Adresse: Fuldt juridisk navn samt faktureringsadresse skal være med for at validere virksomhedens eksistens og lokation.

Sælgers oplysninger sikrer korrekt identifikation og bidrager til en smidig handelsproces. Det er også disse oplysninger, der muliggør enkel og korrekt rapportering til skattemæssige formål.

Information Betydning
Momsregistreringsnummer Unik identifikation til momsmæssige og regskabsmæssige formål
Navn Juridisk identifikation af sælgeren
Adresse Fysisk lokation for virksomhedsdrift

En faktura skal også inkludere yderligere oplysninger såsom beskrivelse af varer eller tjenester, dato for levering, og en detaljeret momsopgørelse. Sælgers oplysninger er dog fundamentet, der støtter den overordnede struktur og integritet af fakturadokumentet.

Fakturering af Produkter

Når virksomheder fakturerer produkter, er det essentielt, at fakturaen indeholder nøjagtige oplysninger om produktmængder og de tilhørende priser. Disse detaljer er afgørende for at sikre en korrekt og retvisende fakturering.

Mængde og Priser

Fakturaen skal præcist angive mængden af solgte produkter. Det gøres ofte i enheder som styk, liter, kilogram, eller en anden passende måleenhed, der er relevant for produktet. Den nøjagtige mængde sikrer, at kunden forstår omfanget af det købte, og at det er nemt at identificere eventuelle overskud eller manko.

For hvert produkt skal fakturaen også oplyse enhedsprisen samt det samlede beløb for de købte mængder. Dette beløb skal tydeligt angive, hvorvidt det inkluderer moms (momsbeloppet), og hvordan dette beløb er beregnet. Det er almindeligt at oplyse prisen både med og uden moms, så der er fuld gennemsigtighed.

Produkt Enhed Mængde Pris pr. Enhed Subtotal Momsbeloppet Total
Produkt A stk 10 100 kr. 1.000 kr. 250 kr. 1.250 kr.
Produkt B kg 5 200 kr. 1.000 kr. 250 kr. 1.250 kr.

I faktureringen er det vigtigt, at disse tal er korrekt beregnet og præsenteret på en måde, der umiddelbart kan forstås og verificeres af både sælger og køber. Dette sikrer en effektiv behandling af fakturaen og understøtter den økonomiske rapportering og momsindberetning til de relevante skattemyndigheder.

Yderligere Fakturabetingelser

Når virksomheder udsteder fakturaer, er det vigtigt at inkludere specifikke betingelser for at sikre juridisk overholdelse og klar kommunikation med kunderne. Yderligere fakturabetingelser kan omfatte betalingsvilkår såsom avdrag og dröjsmålsränta (morarente).

 • Avdrag angiver, hvordan betaling for en faktura kan opdeles. Det er vigtigt at specificere antallet af avdrag, beløbet af hvert avdrag, og de præcise betalingsfrister for hvert beløb. Dette sikrer, at både køber og sælger har en klar aftale om betalingsforløbet.
 • Dröjsmålsränta refererer til den rente, der opkræves, hvis en faktura ikke betales til tiden. Det er afgørende at definere rentesatsen, hvordan den beregnes, og fra hvilken dato den begynder at gælde. Dette kan bidrage til at afskrække for sen betaling og kompensere sælger for eventuelle ulemper.

Det er praktisk at inkludere disse betingelser på fakturaen for at undgå misforståelser og fremme rettidig betaling. Foruden ovenstående punkter kan fakturabetingelserne også indeholde detaljer om levering, returnering af varer, og garantier.

Tabellen nedenfor giver et eksempel på, hvordan yderligere fakturabetingelser kan præsenteres:

Betingelse Beskrivelse
Avdrag 3 avdrag á 1.000 kr., forfaldne d. 1. juni, 1. juli, og 1. august
Dröjsmålsränta 2% pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato

Det er vigtigt at følge lokale regler og lovgivning, når man definerer fakturabetingelser, da disse kan variere afhængigt af jurisdiktionen.

Digital Fakturering

Digital fakturering revolutionerer måden, virksomheder håndterer transaktioner på. Denne sektion undersøger nøgleelementerne i elektronisk fakturering og de tilknyttede juridiske krav.

Elektronisk Fakturering og Lovkrav

Elektronisk fakturering involverer udarbejdelsen og modtagelsen af fakturaer i elektroniske formater. Det er essentielt, at virksomheder forstår og efterlever lovgivningens krav til elektronisk fakturering for at sikre, at deres fakturaer er juridisk gyldige.

 • Fakturanummer: Et fakturanummer skal være unikt og følge en fortløbende sekvens for at sikre nem identifikation og sporbarhed.
 • Indholdskrav: Elektroniske fakturaer skal opfylde bestemte indholdskrav for at blive anerkendt som gyldige. Disse krav omfatter, men er ikke begrænset til, udstedelsesdato, sælgers momsregistreringsnummer og navn samt adresse.

Det er afgørende for fakturamodtageren at være indforstået med at modtage fakturaer elektronisk. Implementering af digitale faktureringsløsninger kan effektivisere faktureringsprocessen og sikre overholdelse af gældende regler.

International Fakturering

Når man fakturerer internationalt, gælder der særlige regler for fakturaer for at sikre korrekt identifikation og momsafregning. Disse regler sikrer, at fakturaen er gyldig på tværs af landegrænser.

Regler for Fakturering Internationalt

Der er specifikke krav, som skal overholdes ved international fakturering. For det første skal fakturanummeret være unikt for at muliggøre korrekt registrering og sporing af hver enkelt transaktion. Det er afgørende at sikre, at fakturanummeret ikke tidligere er blevet brugt, hvilket kan opnås ved en sekventiel nummerering eller en kombination af bogstaver og numre, der reflekterer eksempelvis årstal og unikke identifikationskoder.

Moms afregnes forskelligt afhængigt af lande, og det er essentielt at fakturaen overholder destinationens landespecifikke momskrav. For købere med momsregistrering skal køberens momsregistreringsnummer fremgå tydeligt på fakturaen. Dette er særligt vigtigt i EU, hvor transaktioner mellem momsregistrerede virksomheder kan være momsfri, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Her er et eksempel på, hvordan relevante informationer kan præsenteres på en faktura ved international fakturering:

 • Fakturanummer: 2024-DK-001
 • Køberens momsregistreringsnummer: DE123456789
 • Moms: EU-regler for omvendt betalingspligt anvendt; 0% momssats

Det er vigtigt at holde sig opdateret på de aktuelle regler for international fakturering, da de kan variere over tid og mellem forskellige lande.

Lagring og Arkivering af Fakturaer

I Danmark er der specifikke regler for opbevaring og arkivering af fakturaer, som virksomheder skal overholde. Disse krav sikrer korrekt revision og finansiel rapportering.

Krav til Lagring

Reglerne fastsætter, at fakturaer skal opbevares i et vis antal år for at være i overensstemmelse med Den Danske Bogholderilov. Alle fakturaer, inklusive e-fakturaer og fysiske fakturaer, skal arkiveres korrekt. Fakturaer skal indeholde et fakturanummer, hvilket er essentielt for revision og for at sikre, at fakturaerne kan identificeres entydigt.

For både digitale og fysiske dokumenter inkluderer kravene til arkivering:

 • Fakturanummeret: En sekvens af tal (og eventuelt bogstaver), der unikt identificerer hver enkelt faktura.
 • Opbevaringsperiode: Fakturaer skal gemmes i et bestemt antal år, typisk fem år fra udgangen af det regnskabsår, som fakturaen vedrører.

Det er vigtigt, at systemet for fakturanummerering følger en konsekvent sekventiel ordning for at undgå dobbeltnummerering og fremme transparens under revision. Virksomheder skal sørge for, at deres arkiveringssystem understøtter disse regler for at opfylde lovens krav og understøtte en effektiv revisionsproces.

Fejlrettelser i udstedte Fakturaer

Når en faktura med fejl allerede er blevet udstedt, er det afgørende at foretage korrektningen på rette vis. Dette vil sikre overholdelsen af faktureringskrav og bevare dokumentationens nøjagtighed. For at håndtere fejlrettelser i udstedte fakturaer, skal virksomhederne følge disse retningslinjer:

Det oprindelige fakturanummerikke ændres. Ved korrektion skal der udstedes en ny faktura med et nyt fakturanummer. Denne nye faktura skal reference til fakturanummeret på den oprindelige faktura for at vise sammenhængen.

Følgende skridt bør tages i praksis:

 1. Annullering af den fejlagtige faktura:
  • Udsted en kreditnota med henvisning til den oprindelige fakturas fakturanummer.
  • Denne bør indeholde alle relevante detaljer fra den oprindelige faktura samt rettelsen.
 2. Udstedelse af en ny faktura:
  • Skab en ny faktura med et nyt, unikt fakturanummer.
  • Inkluder den korrekte information.
 3. Dokumentation:
  • Det er essentielt at gemme dokumentation for begge transaktioner.
  • Arkivering af den oprindelige fejlagtige faktura, kreditnotaen, og den nye faktura er nødvendig.

For at sikre en korrekt håndtering, bør alle rettelser dokumenteres grundigt. Disse trin sikrer en transparent og sporbar proces i overensstemmelse med regnskabsprincipper og gældende lovgivning.

Håndtering af Retur og Kreditnotaer

Når en virksomhed modtager en returneret vare, er det standard at udstede en kreditnota. Kreditnotaen fungerer som en form for tilbagebetaling eller avdrag på kundens oprindelige faktura. For at holde styr på transaktioner, er det kritisk, at kreditnotaer følger et lige så stringent nummereringssystem som fakturaer.

 • Unikke Fakturanumre: Ligesom fakturaer skal kreditnotaer have et unikt nummer. Dette kan enten være en fortsættelse af faktura nummereringen eller et særskilt system.
 • Nummereringssekvens: Kreditnotaer skal følge en fortløbende nummersekvens, hvilket sikrer transparens og letter revision.
 • Opbygning af Nummer: Virksomheder har frihed til at bestemme strukturen af deres kreditnotanumre. Hovedsagen er, at alle numre er fortløbende og unikke.

  Eksempel:

  Kreditnota Fakturanummer Refereret
  KN-2024-001 F-2024-025
  KN-2024-002 F-2024-027

Ved at påføre en kreditnota et fortløbende nummer, der spejler fakturanummeret, bliver det nemmere for regnskabsafdelingen at matche kreditnotaer med de tilhørende fakturaer. Dette system muliggør effektiv håndtering af bogføring og finansiel rapportering.

Det er afgørende for virksomheder at have et robust system til håndtering af retur og kreditnotaer, hvad angår fakturanumre, for at opretholde regnskabsmæssig nøjagtighed og gennemsigtighed.

Fakturering mellem Afdelinger

Når et firma foretager fakturering mellem sine forskellige afdelinger, er det vigtigt at opretholde en klar og konsistent struktur for fakturanumre. Fakturanummeret fungerer som en unik identifikator, der forebygger forveksling og understøtter den interne finansielle sporbarhed. Organisationsnummeret kan også indgå i struktureringen, da det repræsenterer den specifikke entitet inden for organisationen.

Strukturering af fakturanumre:

 • Unikke serier: Hver afdeling kan tildeles en unik serie af fakturanumre.
 • Præfiks eller suffiks: Et præfiks eller suffiks kan inkludere afdelingens kode eller organisationsnummeret.
 • Sekventiel nummerering: Numrene sekventeres fortløbende for at udgøre en klar kronologisk rækkefølge.

Følgende tabel viser et eksempel på hvordan fakturanumre kan struktureres ved intern fakturering:

Afdeling Organisationsnummer Eksempel på fakturanummer
Salg 12345 SALG-12345-001
Marketing 12346 MARK-12346-001
IT-Support 12347 IT-12347-001
Human Resources 12348 HR-12348-001

Det er afgørende, at fakturanumrene opbevares i en sekventiel nummereringsrække uden afbrydelser, hvilket bistår med revisioner og effektivt overholder regnskabs- og skattelovgivning. Virksomheders interne fakturaregler bør også sikre, at fakturanumrene er entydige og ikke genbruges, selv når de bruges internt mellem afdelingerne.

Automatiseret Faktureringssystem

Automatiseret faktureringssystem er afgørende for effektiv håndtering af fakturaer. Det sikrer, at hvert fakturanummer er unikt og overholder lovgivningsmæssige krav. Disse systemer følger typisk en sekventiel nummereringsorden, hvilket betyder at efterfølgende faktura får et tal, der er én højere end den forrige.

Funktionaliteter og fordele ved automatiseret fakturering inkluderer:

 • Sekventiel Nummerering: Automatiseringen garanterer en konsekvent og fejlfri nummersekvens uden at hoppe over tal eller duplikere numre.
 • Tidsbesparelse: Systemet udelukker manuel indtastning, hvilket minimerer tidsforbrug og menneskelige fejl.
 • Integration: De fleste systemer integreres nemt med andre regnskabssoftware, som kan håndtere flere aspekter af fakturering.
 • Tilpasning: Brugere kan ofte tilpasse fakturanummer-formatet til at inkludere præfikser/suffikser, som kan indeholde årstal eller projektkoder.
Funktionalitet Fordel
Sekventiel nummerering Undgår duplikering og holder numre i kronologisk rækkefølge
Præfiks/Suffiks-system Gør det lettere at identificere fakturaer fra et bestemt år eller projekt
Integration med anden software Effektiviserer faktureringsprocessen og minimerer fejl
Automatisk arkivering Forenkler sporing og opbevaring af udstedte fakturaer

Brugen af bogstaver, bindestreger og andre tegn kan også inkorporeres i fakturanumre, hvilket giver yderligere tilpasning. Det er essentielt, at systemet opdateres løbende for at reflektere de mest aktuelle fakturanummerkrav, som kan variere afhængigt af branchestandarder og lokale lovgivninger.

Undgåelse af Faktura Bedrageri

Til forebyggelse af faktura bedrageri er det afgørende, at virksomheder implementerer systematisk kontrol med fakturanumre. Et fakturanummer er en unik sekvens af tal og/eller bogstaver allokeret til hver faktura. Dette nummer spiller en central rolle i at sikre transparens og sporbarhed af finansielle transaktioner.

Når der udformes faktura, skal et fakturanummer altid være:

 • Fortløbende uden huller i sekvensen
 • Unikt for at undgå dobbeltregistrering og forfalskning

For at sikre at fakturanumrene er korrekta, bør virksomheder:

 1. Fastlægge en klar nummereringsskema som er let at overvåge
 2. Undgå genbrug af numre, selv ved annullerede eller kasserede fakturaer
 3. Benytte digitale systemer der automatisk genererer fakturanumre for at reducere menneskelige fejl
 4. Gennemføre regelmæssige revisioner af faktureringssystemet for at identificere eventuelle uregelmæssigheder

Ved at følge disse retningslinjer, kan virksomheder effektivt minimere risikoen for bedrageri relateret til fakturering. En nøje monitorering af fakturanumre sikrer ikke kun overholdelse af regler, men tjener også som en beskyttelse mod bedrageri og økonomisk tab.

Ofte stillede spørgsmål

Den følgende sektion besvarer almindelige spørgsmål vedrørende regler for fakturanumre og relaterede krav.

Hvad er de lovmæssige krav til fakturanumre?

De juridiske krav til fakturanumre indebærer, at hvert fakturanummer skal være unikt og følge en fortløbende sekvens uden gentagelser eller udspring i nummereringen.

Må man fakturere som privatperson, og hvilke krav gælder der?

En privatperson må fakturere for leverede ydelser eller varer, men skal overholde samme regler for fakturering som virksomheder, herunder udstedelse af fakturaer med korrekt nummerering og relevant information.

Hvad er forskellen på et fakturanummer og et ordrenummer?

Et fakturanummer er en unik identifikation af en faktura i bogføringen, mens et ordrenummer identificerer en specifik ordre hos sælgeren, og kan variere fra fakturanummeret.

Hvilke oplysninger skal en faktura indeholde ifølge momslovgivningen?

Ifølge momslovgivningen skal en faktura indeholde sælgers og købers navn og adresse, unikt fakturanummer, faktura dato, beskrivelse af varer eller tjeneste, beløb eksklusiv moms, momsbeløbet og det samlede beløb inklusiv moms.

Skal en faktura altid indeholde kundens CVR-nummer, og hvornår er det krævet?

En faktura skal indeholde kundens CVR-nummer, når fakturaen udstedes til en anden momsregistreret virksomhed. Dette krav gælder ikke for privatkunder.

Er det lovligt at tilbagedatere fakturaer, og hvad skal man være opmærksom på?

Det er generelt ikke lovligt at tilbagedatere fakturaer, da det kan medføre unøjagtigheder i regnskabet. Det er vigtigt, at fakturadatoen afspejler den reelle dato for ydelsens levering eller salgets afslutning.